کشیدن دندان

نیمه نهفته

کشیدن دندان

نهفته

کشیدن دندان

عقل

دندان شیری مجموعه کلینیک های نگین

شیری

کشیدن دندان

دائمی