توصیه های دندانپزشکی نگین بعد از کشیدن دندان

کشیدن

کلینیک نگین
کلینیک کیناز

خونریزی پس از جراحی ممکن است چندین ساعت ادامه داشته باشد. بهترین راه برای متوقف کردن خونریزی، قرار دادن ۲ تکه گاز مرطوب بر روی محل استخراج است و به آرامی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه نگه دارید. آرام سر خود را بلند کنید. اگر خونریزی ادامه پیدا کند، گاز را برای ۳۰ دقیقه بیشتر استفاده کنید.

  • تا ۲۴ ساعت اجازه دهید بدن به طور طبیعی التیام یابد

  • از خوردن غذاهای سفت خودداری کنید

  • از جوییدن غذا در طرفی که دندان کشیده شده است خوداری کنید

  • در صورت استفاده از مسکن، مسکن فاقد آسپیرین باشد

  • از کشیدن سیگار اجتناب کنید

  • از استفاده مستقیم خمیردندان برروی محل موردنظر تا زمانیکه التیام یابد خودداری کنید

  • کنترل خونریزی با استفاده از گاز به مدت ۳۰ دقیقه

  • میتوانید از کمپرس یخ برروی صورت خود جایی که دندان کشیده شده است استفاده کنید